koralky
VYHLEDÁVÁNÍ:
MĚNA:
žena s korálky

Obchodní podmínky
 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Záruka, servis
 9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení ^

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Marcela Holmanová) a kupujících (zákazníků), kde ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, kterým je realizována objednávka v internetovém obchodě.


2. Předmět smlouvy ^

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na stránkách www.beadmaker.eu jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Marcela Holmanová se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR


3. Místo plnění ^

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy ^

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.


5. Cena placení a slevy ^

Při objednávce nad 2500,- Kč je sleva na cenu zboží 5%.
Při objednávce nad 5000,- Kč je sleva na cenu zboží 10%.
Výše uvedené platí pro ceny bez DPH.

Marcela Holmanová je plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.beadmaker.eu jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při nárůstu cen surovin, energií a práce potřebných pro výrobu nabízeného zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za objednávku na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na objednané zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je tedy možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

K ceně zboží bude připočítáno balné a cena dopravy, pokud není uvedeno jinak.


Uvedené slevy se netýkají srdíček do zvonků, u kterých platí individuální slevy dle popisu u výrobku.


6. Dodací lhůta ^

Disponujeme velkým množstvím zboží skladem připraveným k okamžitému odběru.
Kapacita naší výroby je závislá na druhu a množství objednaného zboží.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů.

V případě objednávky velkého množství zboží (nad 50 kg) je dodací lhůta individuální.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.
V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.


7. Dopravní podmínky, poštovné ^

Pro objednávky v rámci ČR Vám nabízíme:

 • platbu kreditní kartou s dopravou prostřednictvím České pošty
  • k platbě se využívá platebního systému PaySec.cz nebo PayPal.com
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 80,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 1.500,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
 • platbu převodem na bankovní účet s dopravou prostřednictvím České pošty
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 80,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 1.500,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
  • převod na účet 405374713/0300 kde je variabilním symbolem číslo objednávky
 • platbu dobírkou s dopravou prostřednictvím České pošty
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 80,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 2.000,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
 • platbu v hotovosti s osobním odběrem v provozovně firmy

Pro objednávky na Slovensko Vám nabízíme:

 • platbu kreditní kartou s dopravou prostřednictvím České pošty
  • k platbě se využívá platebního systému PaySec.cz nebo PayPal.com
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 210,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 2.000,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
 • platbu převodem na bankovní účet s dopravou prostřednictvím České pošty
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 210,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 2.000,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
  • převod na účet 405374713/0300 kde je variabilním symbolem číslo objednávky
 • platbu dobírkou s dopravou prostřednictvím České pošty
  • ke každé objednávce je připočítávána částka 210,- Kč zahrnující poštovné a balné
  • u objednávek v hodnotě nad 2.500,- Kč bez DPH hradí poštovné i balné odesílatel
 • platbu v hotovosti s osobním odběrem v provozovně firmy

Pro objednávky do ostatních zemí EU a zemí mimo EU Vám nabízíme:

 • platbu kreditní kartou s dopravou prostřednictvím mezinárodní přepravní služby
  • využití platebního systému PayPal.com nebo platbu převodem na bankovní účet.
  • ke každé objednávce je připočítávána částka, která je v tomto případě přímo závislá na destinaci objednávky, její výši stanoví dopravce a je tedy k dispozici obratem po přijetí objednávky kdy proběhne nacenění přepravní službou
 • platbu převodem na bankovní účet s dopravou prostřednictvím mezinárodní přepravní služby
  • převod na účet 405374713/0300 kde je variabilním symbolem číslo objednávky
  • ke každé objednávce je připočítávána částka, která je v tomto případě přímo závislá na destinaci objednávky, její výši stanoví dopravce a je tedy k dispozici obratem po přijetí objednávky kdy proběhne nacenění přepravní službou
8. Záruka a reklamace ^

Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

Záruční doba začíná ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nedodržením určených pracích a ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek. Doporučujeme proto provádění zkoušek před započetím výroby.

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku, dle charakteru kupujícího.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury.

Zákazník má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu, pod podmínkou, že zboží které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno nebo použito a bylo předáno prodávajícímu v neporušeném obalu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, návrh na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu či faktury.

Oprávněné reklamace řešíme formou výměny nebo opravy zboží, popřípadě vrácením zaplacené kupní ceny.

Při kladném vyřízení reklamace Vám tedy zboží dle Vašeho přání vyměníme, nebo Vám vrátíme peníze.

Oznámit reklamaci můžete osobně, za pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.beadmaker.eu, emailem na reklamace@beadmaker.eu či telefonicky na čísle +420736610794.

Reklamace lze uplatnit pouze na adrese dodavatele kdy dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník.

V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do 30ti dnů ode dne jejího obdržení.


9. Závěrečná ustanovení ^

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

copyright © 2008 tvorba www webových stránek